Clubreglement

STATUTEN WTC ’t KLIKSKE

 
ALS LID VAN WTC ’t KLIKSKE Bornem VERKLAART U ZICH AUTOMATISCH EN

UITDRUKKELIJK AKKOORD MET DE INHOUD VAN DIT REGLEMENT

 

1.    Algemene Bepaling

De fietsclub WTC ’t KLIKSKE is opgericht op 1 januari 2011.

Bij onze fietsclub WTC ’t KLIKSKE staat samen uit – samen thuis, gezelligheid en sportieve kameraadschap voorop.

Dit is geldig voor alle ploegen: als we in groep vertrekken is het de bedoeling om als groep aan te komen. Wie zijn medefietsers in het zicht van het eindpunt in de steek wil laten, is niet op zijn plaats in een club, maar kan beter een individuele sport gaan beoefenen. Iedereen die bij onze club aansluit moet zich terugvinden in deze filosofie.

 

2.    Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden. Het bestuur wordt samengesteld uit de actieve leden.

Het bestuur bepaalt zelf de functie van haar bestuursleden.

Voor wat betreft de samenstelling van het bestuur en de functies, zie onder.

Bij ontslag van bestuursleden wordt een nieuw bestuurslid gekozen bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Na 5 jaar worden de functies van de bestuursleden automatisch opnieuw vacant.

SAMENSTELLING BESTUUR

Smits Cesar: Voorzitter

Borms Willy: ondervoorzitter, effectieve sportraad

De Ketele Bart: Secretaris, plaatsvervanger sportraad


 

3.    Leden

Elk lid wordt verondersteld medisch geschikt te zijn om te sporten en deel te nemen met een fiets die technisch in orde is.

Enkel voorgedragen personen kunnen, na goedkeuring van het bestuur, lid worden van de WTC ’t KLIKSKE.

 

4.    Lidgeld

Het bedrag van het lidgeld wordt voor de start van het seizoen door het bestuur bepaald en tijdens de Algemene vergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Het lidgeld dient betaald te zijn voor de start van het fietsseizoen.

 

5.    Clubactiviteiten

De hoofdactiviteiten bestaan uit het gezamenlijk ondernemen van fietstochten. Het betreft ritten die door iedere getrainde wielertoerist meegereden kunnen worden.

Nevenactiviteiten zijn o.a. winterwandeling, BBQ, ledenfeest, winterritten zowel met MTB als racefiets,...

Er zal elk jaar, tussen het einde van het seizoen en het begin van een nieuw seizoen, een Algemene Ledenvergadering gehouden worden waarop de activiteiten worden voorgesteld.

Een Bijzondere Algemene ledenvergaderingen kan steeds samengeroepen worden indien er zich feiten voordoen, die dit vereisen.

 

6.    Kledij

Elk lid verbindt zich er toe, uit respect voor de sponsors in de actuele clubkledij en met valhelm

aan de start van een officiële rit te verschijnen. De actuele clubkledij wordt enkel tijdens

officiële ritten gedragen.

 

7.    Puntensysteem

Het puntensysteem stelt ons in staat om een overzicht te houden van aanwezigheden gedurende het hele jaar. Deze worden enkel bij officiële activiteiten en ritten bijgehouden. Bij de eindtelling wordt geacht dat de leden minstens 15 punten behalen.

De punten zijn als volgt ingedeeld :

Alleen in het zomerseizoen.

Zondagsrit : 1P

 

8.    Ritten

We rijden in één groep onder het motto: “samen uit, samen thuis”.

Er wordt steeds per twee uiterst rechts van de rijbaan gereden en om veiligheidsredenen worden de leiders van de groep onder geen enkele voorwaarde voorbijgestoken uitgezonderd bij een klim, afdaling of kasseistrook. Op het einde van de klim, afdaling of de kasseistrook wordt er stilstaand gewacht tot iedereen bij is. Wanneer de rit wordt onderbroken door pech of voor het aan- of uittrekken van regenkledij of het inlassen van een sanitaire stop plaatsen we ons uiterst rechts van de rijbaan en indien mogelijk naast de rijbaan en dit op een ordentelijke en veilige manier. Gelieve voor elke onderbreking één van de werkgroepleden op de hoogte te brengen. Om veiligheidsredenen verzoeken we om niet zonder handen te rijden.

Indien een clublid de wegcode niet respecteert, zal deze altijd zelf verantwoordelijk worden gesteld voor zijn gedrag tegenover de wegcode.

We laten geen afval achter op en langs de weg.

Een clubtempo tussen 27 en 30 km/u wordt vooropgesteld en een ritgemiddelde van 26 à 27 km/u. Ieder tracht zich aan dit tempo aan te passen.

Het rittenprogramma kan steeds geraadpleegd worden op de website. Wijzigingen aan het programma worden vooraf meegedeeld door vermelding op de website. Elke rit start op het in het programma vermelde startuur en vertrekplaats.

Wanneer er minder dan 15 deelnemers zijn zal er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van fietspaden. Indien er meer dan 15 deelnemers zijn laat de wet het gebruik van de rijweg toe mits het respecteren van de volgende beperkingen:

-          Er moet gegroepeerd gereden worden

-          Er mag enkel van het rechtse rijvak gebruik gemaakt worden of – in geval er geen opdeling in rijvakken is – van maximaal de helft van de rijweg.

-          Er mag maximaal met twee personen naast elkaar gereden worden.

Na iedere officiële rit wordt er in het clublokaal café ‘Het Wiel’ gestopt om iets te drinken en gezellig na te kaarten.

 

9.    GPS

De ritten worden steeds op voorhand digitaal uitgetekend en ingelezen in het GPS-toestel van de club. Tijdens de rit zal een lid van het bestuur het GPS-toestel gebruiken om te navigeren langs het voorziene parcours. Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste weg in te schatten op het kleine scherm. Er wordt gevraagd begrip op te brengen voor deze werkwijze.

 

10.  Aansprakelijkheid

De club heeft als lid van en via de VWB een verzekering tegen lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

De club noch de werkgroep kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan fietsen of ander materieel in het kader van de door hen georganiseerde clubactiviteiten of tijdens het vervoer met auto’s van personen, fietsen dmv fietsrek of aanhangwagen in het kader van door hen georganiseerde verplaatsingen.

Chauffeurs voor het vervoer van personen en fietsen dmv een fietsrek of aanhangwagen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor bovengenoemde schadegevallen indien deze niet gedekt zijn door de door hun onderschreven verzekeringen (Familiale, Autoverzekering, ...).

De club en de werkgroep kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij fout door één van de leden begaan, of bij om het even welk ongeval of activiteit, gebeurd buiten hun wil. De clubleden kunnen ook nooit de leden van het bestuur hiervoor aansprakelijk stellen.

Het bestuur is niet verantwoordelijk, noch ten private titel, noch ten collectieve titel voor alle ongevallen, en geen verhaal onder welke vorm ook, kan tegen haar uitgevoerd worden.

 

11.  Verlaten van de club of ontbinding van de club

Om de club te verlaten, verwittigt een lid per mail de voorzitter van zijn beslissing.

Geen enkel lid kan bij het verlaten van de club aanspraak maken op de gelden van de club.

Het bestuur eigent zich het recht toe om leden te verwijderen of te weren indien deze niet passen binnen de filosofie van de club, en zonder dat deze aanspraak kunnen maken op de gelden van de club.

Wanneer de club wordt ontbonden kan geen enkel lid aanspraak maken op de gelden van de club, alle gelden zullen in naam van club worden geschonken aan een, door het bestuur aangeduid, goed doel.